fbpx
שירת העשבים לוגו

המוצרים שבחרת

מגוון מוצרים לגינה שלכם במחירים טובים הזמינו עכשיו >>

תנאי שימוש באתר ליה פרויקטים
א. מבוא

1. ליה פרויקטים בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" ו/או "ליה פרויקטים") הינה מקימת אתר ליה פרויקטים (להלן: "האתר").
2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ולרבות רכישה באמצעותו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן.
3. הסכמה לתנאי השימוש באתר ובחנות האונליין מצד הגולש ו\או מזמין ו\או מקבל השירות – מהווים הסכמה מלאה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
4. השימוש באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן ולכן הנך נדרש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן בעיון ובקפידה.
5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר החברה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
6. שימוש בתכני האתר ו\או רכישת מוצרים המתפרסמים באתר החברה ובחנות האונליין כפופים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש במסמך זה.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקף השינוי יחל מרגע פרסומו באתר זה ויחול על כל שימוש שנעשה באתר לאחר השינוי.
8. האמור בתקנון זה הוא בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
9. בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" הינם כל מידע המתפרסם באתר ו/או מתפרסם מטעם האתר באמצעי התקשורת ו\או הנשלח למשתמשי האתר בדרך של דואר אלקטרוני מכל סוג ומכל מין, ובין היתר תוכן מילולי ו/או טקסטואלי לרבות (אך לא רק) כתבות, מאמרים, סיקורים, תכנים שיווקיים, טורים אישיים, פעילויות; תוכן קולי, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, סימן, סמל, לוגו, צלמית, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.
ב. שימוש באתר

10. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
11. אתר ליה פרויקטים, על כל התכנים והשירותים שבו, מוגבל לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה.
12. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר החברה, לרבות בדרך של העתקה, הפצה, שידור, הצגה, שכפול, או פרסום בכל מדיה או לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושך האישי והפרטי.
13. אין לקשר את אתר החברה לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או להפליה פסולה ו/או המנוגדים לחוק ו/או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
14. אין לקשר תכנים מאתר ליה פרויקטים ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת ללא אישור בכתב מאת החברה.
15. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישור האתר לאתר אחר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
16. המקשר יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל קישור הצגה או פרסום של תוכן האתר, שנעשו על-ידו, בין באישור החברה ובין אם לאו, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
ג. אחריות מפעילת האתר

17. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
18. אתר ליה פרויקטים מספק מידע מקצועי וכללי אודות עולם הדשא הסינטטי. מטרת התכנים המופיעים באתר הנה לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם וליתן מושג כללי בלבד וזאת מבלי לגרוע מחובת קבלת ייעוץ מקצועי כמתחייב.
19. בכלל זה, התכנים המופיעים באתר אינם משמשים כתחליף לעצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או היוועצות עם יועץ המתמחה בתחום הרלוונטי.
20. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתר ולתוצאות ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו.
21. הסתמכות על תוכן האתר תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים ובידיעה שאין בתוכן האתר כדי לשמש ייעוץ מקצועי כלשהו.
22. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבל בעת השימוש באתר ואין הוא רשאי להסתמך עליו.
ד. דיוור ישיר

23. ההגדרה של דיוור ישיר על פי סעיף 17ג לחוק הגנת הפרטיות הינה כדלקמן:
"פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע"
24. באם וכאשר פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך עומדת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים אשר בידי מנהלי האתר, עומדת לרשות החברה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת מסרים מכל סוג שהוא, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לנרשמים מידע מקצועי, חדשות- ניוזלטר, תכנים מסחריים ופרסומיים הנקשרים לאתר ובשותפיו המסחריים.
26. המשתמש באתר ליה פרויקטים מביע בזה את הסכמתו למשלוח מידע מקצועי ו/או חדשות-ניוזלטר ו/או הודעות פרסומיות ואחרות הקשורות באתר ו/או במנהלי האתר ו/או בשותפיו המסחריים ומוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא, בגין ו/או בקשר עם משלוח מידע מקצועי ו/או חדשותי ו/או פרסומי כאמור לעיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל אמצעי אחר שיתאפשר על פי הפרטים שיוזנו על ידי המשתמש ו/או הגולש באתר ו/או פרטים אחרים שיילמדו במהלך ו/או כתוצאה מהגלישה ו/או השימוש באתר.
27. שימוש באתר ומסירת כתובת מייל כמוה כאישור רשמי לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי החברה. בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל החברה בכתב ו/או מייל ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע ולא יעשה בו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא. היה ויתקבל ממך הודעה בכתב כאמור החברה תפעל בתוך זמן סביר בהתאם לדרישה, ותודיע לך כי היא עשתה כן.
28. בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהחברה תפעל על פיה ולא תעביר כל מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי ברשות הנהלת האתר והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' – יישמר במאגרי המידע הפנימיים של החברה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.
29. חברת ליה פרויקטים שומרת לעצמה את הזכות לפנות ללקוחות במספר מגוון של דרכי תקשורת כגון: דוא"ל, שיחה טלפונית, מכתבים, הודעות ברשתות חברתיות, תוכנת מסרים כמו: וואטסאפ \טלגרם \מסנג'ר וכדומה. הפנייה תעשה לשם מטרות שיווקיות, הצעות מחיר, מתן מידע ויצירת קשר עם לקוחות החברה לאחר פנייתם לקבלת שירותים מהחברה.
30. לקוח שלא יהיה מעוניין בתקשורת דרך ערוץ מסוים מחויב להודיע על כך לחברה בכתב.

ה. קישורים

31. אתר החברה עלול להכיל קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. קישורים אלו מאפשרים למשתמש למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
32. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה או מי מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם.
33. העובדה שאתר החברה מקשר לתכנים אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
34. יתכן שהמשתמש ימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיו או שהוא מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
35. החברה לא מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
36. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
ו. הזמנה רכישה ותנאים כלליים

37. באתר ניתן למצוא מוצרי דשא סינטטי ומגוון רחב של מוצרים לגינה המצולמים על ידי החברה או מי מטעמה בתנאי תאורה משתנים, בתקריב וקומפוזיציה משתנה. החברה עושה מאמצים שהצילומים יהיו נאמנים למוצר הן מבחינת צבע והן מבחינת צורה ככל הניתן. יובהר כי התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד.
38. המחירים המופיעים באתר מתומחרים במטבע שקל חדש וכוללים מע"מ. משתמשי האתר יכולים להוסיף כל מוצר לסל הקניות לאחר בדיקת המידות, צבע המוצר, מפרט המוצר וגודלו. ניתן להוסיף מוצרים ולהסיר מוצרים כרצונכם. לאחר הוספת המוצרים יש לאשרם בסל הקניות לרכישה סופית.
39. במקרים בהם מוצר אינו זמין במלאי, החברה תיתן לרוכש אפשרות לקבלת מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את החלופה ההזמנה תבוצע. במידה והלקוח יסרב לחלופה הלקוח יהא רשאי להמתין עד שהמוצר יחזור למלאי או לבטל את הזמנתו.
40. בעת ביצוע ההזמנה בחנות האתר המשתמש יתבקש למלא את פרטיו המלאים; שם, כתובת, מספר ת.ז, דוא"ל ומספר כרטיס אשראי כאמצעי תשלום. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר המידע של האתר.
41. מובהר בזאת כי הסחורה שהוזמנה תהא שייכת לחברה עד למועד פירעון מלוא התשלום בעבור ההזמנה.
42. החברה לא מספקת שירותי התקנה ו/או הרכבה למוצרים הנרכשים דרך האתר ולא תישא בכל תשלום היוצא באלה, שכן ההתקנה וההרכבה באחריותו הבלעדית של המזמין.
43. המזמין יהא אחראי באופן בלעדי לשימוש ולתחזוקה הנדרשת של מוצרי החברה החל ממועד אספקתם.
ז. ביטול רכישה מצד החברה

44. החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל זמן נתון ומכל סיבה, לבטל עסקאות ו/או מכירות ו/או לבטל הזמנות, כולן או חלקן, ו/או את הפעילויות השונות באתר, כולן או חלקן לפי שיקול דעתה.
45. הודעות על ביטול התקשרות מסוג זה ימסרו למשתמש בכתב או בע"פ והחברה תבטל את העסקה ותשיב את הסכום המלא ששולם בגין המוצרים שלא סופקו עקב ביטול המכירה ו\או העסקה ו\או הזמנה.
46. אם וכאשר יחולו שיבושים ו/או טעויות אשר מוצגים באתר החברה ו\או בפרסומים באמצעי המדיה השונים – במפרטי המוצרים ו/או בתיאורים ו\או בשירותים, לרבות במחירי המוצרים, בתמונות, בתיאורים, במחירים או בפרטים אחרים, החברה תהיה רשאית לפנות למזמין לתשלום ההפרש הכספי ו\או לבטל את ההזמנה לאלתר.
47. במקרים שמוצר אזל מהמלאי, תהא רשאית החברה לבטל את העסקה ו\או להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך. במקרים בהם ההזמנה בוטלה, החברה לא תישא באחריות לכל נזקים ישרים ו\או עקיפים שנגרם למזמין או לצד שלישי עקב ביטול העסקה.
48. למזמין לא תהיה כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כלפי החברה בגין ביטול הזמנה ו\או עסקה ו\או מכירה למעט השבת סכום העסקה ששולם על ידי המזמין.
ח. אמצעי תשלום

49. הרכישה בחנות האתר מתבצעת בחיוב כרטיס אשראי בשקלים – המחירים כוללים מע"מ כחוק. הסכום הסופי מופיע בעגלת הקניות.
50. לאחר תום איסוף המוצרים על ידי הגולש בעגלת הקניות, מספר כרטיס האשראי ופרטיו מועברים דרך שרתים מאובטחים באמצעות חברת הסליקה באופן מוצפן.
51. אם יבחר הלקוח שלא להקליד את פרטי האשראי, ניתן ליצור קשר עם נציגי החברה ולבצע עסקה טלפונית. אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור עסקה מחברת האשראי (על ידי חברת הסליקה).
52. במקרים בהם לא ניתן אישור לתשלום, אנו ניידע את משתמש האתר על מנת שיוכל להסדיר את עניינו דרך חברת האשראי ו\או הבנק למתן מסגרת אשראי התואמת את העסקה. במידה והרוכש לא הסדירה את אמצעי התשלום, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.
53. במקרים בהם הגולש יעדיף לבצע תשלום בהעברה בנקאית, ניתן ליצור קשר טלפונית עם המשרד להמשך ביצוע הרכישה ויחולו מלוא התנאים המפורטים לעיל על עסקה טלפונית.
ט. סוגי משלוחים ומועדים

54. המשלוחים מבוצעים על ידי חברות משלוחים המעניקות שירות לחברת ליה פרויקטים. המשלוחים מבוצעים לאזורים בתוך שטח ישראל בלבד ובגין אזורים המוגדרים כמרוחקים על ידי חברות ההובלות כגון: אילת, ערבה, רמת הגולן ובקעת הירדן תהא רשאית החברה לגבות תוספת תשלום ותחת תיאום טלפוני מראש עם החברה וחברת ההובלות. במקרים בהם היישוב אינו בקו החלוקה של חברות המשלוחים תופיע הערה "אזור מחוץ לקווי החלוקה – אנא צרו קשר טלפוני עם נצי החברה".
55. במקרים בהם יבחר משתמש האתר באיסוף עצמי של הפריט ממחסני החברה, לא יחויב המזמין בדמי הובלה. לצורך איסוף עצמי יש לתאם עם מחסני החברה בטלפון המצוין בצור קשר ולהגיע בשעות הפעילות בלבד.
56. מחירי ההובלות מוגדרים בתקנון המשלוחים. הובלה של מוצרים גדולים כגון: אבנים, אדני רכבת, דשא סינטטי, גדרות במבוק, משטחי בטיחות מוגדרים בברירת מחדל כהובלה ריצפתית. כלומר, הובלה עם פריקה בלבד. המוביל יספק את המוצר לכניסה לבית \ חניה \ שטח ללא שירותי סבלות ו\או מנוף.
57. מוצרים בעלי נפח ומשקל נמוכים מ-7 ק"ג ישלחו גם כן על ידי חברת השליחים. אם וכאשר המשתמש יזמין מוצר מקטגוריית מוצרים גדולים בשילוב עם מוצרים קטנים ההובלה תתומחר לפי עלות המוצר הגדול בלבד. במקרים בהם יזמין המשתמש מספר מוצרים קטנים, מחיר ההובלה יתומחר לפי משקל המוצרים במקפצות של 7 ק"ג. לדוגמה: מוצרים עד 7 ק"ג יתומחרו במשלוח אחד, 7 ק"ג ועד 14 ק"ג יחושבו כשני משלוחים, 14 ק"ג עד 21 ק"ג יחושבו כשלושה משלוחים וכן הלאה. מחיר המשלוחים מוגדרים במחירון משלוחים ועשויים להתעדכן מעת לעת.
58. החברה תהא אחראית על אספקת המוצר למיקום המיועד עד כמה שהרכב של חברת השליחויות יוכל להגיע. החברה לא מספקת שירותי מנוף או הובלה, ובאחריות המזמין לוודא שמקום המשלוח נגיש בקלות עבור כלי הרכב של חברת השליחויות. אם המזמין סבור שיש צורך בהסדרים מיוחדים, עליו להודיע לחברה מראש, וכל עלויות נוספות הכרוכות בהסדרים כאמור יהיו באחריות המזמין.
59. בהזמנת המוצר דרך האתר מאשר המזמין לחברה להשאיר את המוצרים בכתובת שהזין המזמין בהזמנתו כל עוד לא נמצא המזמין בעת אספקת המוצרים. מובהר בזאת כי לא תהא לחברה כל אחריות בגין המוצרים לאחר אספקתם לכתובת של המזמין.

י. החזרת מוצרים וביטול עיסקה

60. ניתן לבטל הזמנות שבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה באמצעות פניה לחברה ובהתאם לחוק.
61. במקרים בהם המוצר טרם יצא ממחסני החברה יישא המזמין בדמי ביטול בהתאם לחוק וזאת ללא חיוב בדמי משלוח המוצר.
62. במקרים בהם המשלוח יצא ממחסני החברה יישא המזמין את עלות דמי הביטול בתוספת עלות המשלוח. במקרים בהם המוצר נשלח ללקוח והגיע ליעדו, ישא המזמין את עלות המשלוח ודמי הביטול והאחריות על החזרת המוצר תחול על המזמין ועל חשבונו.
63. ניתן להחזיר רק מוצרים שלמים ותקינים באריזתם המקורית ובתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. האחריות להחזרת המוצר תקין ושלם חלה על המזמין.
64. מוצרים שאינם ניתנים להחזרה; מוצרים שהוזמנו בהזמנה אישית ו\או לפי דרישות הלקוח ו\או מוצר שהמזמין ביקש שיבוצעו בו שינויים מיוחדים לרבות הזמנת מידות מסוימות ו\או מוצרים שאינם חלק ממלאי המוצרים הקבוע של החברה – אינם ניתנים להחזרה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
65. האחריות בגין טעות בהזמנת מי ממוצרי החברה הן בשל טעות חישוב או מידה והן בכיוון הדשא תחול במלואה על המזמין ועליו בלבד. טעות כאמור לא תזכה את המזמין בהחזרת המוצר לחברה ו/או בהחזר כספי מלא או חלקי.
66. אי קבלת המוצר בתוך המועד הקבוע בהזמנה בנסיבות שאינן תלויות בחברה לא תזכה את המזמין בביטול ההזמנה.
67. איחור של עד 8 שעות בקבלת המוצר מכל סיבה שהיא לא תחשב להפרה אשר מזכה בהחזרת המוצר.
68. דמי ביטול לפי חוק הגנת הצרכן: 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים לפי המחיר הנמוך מבניהם. אם בעקבות ביטול העסקה חברת האשראי גבתה מהחברה תשלום עבור ביטולה, ישא המזמין בנוסף בעלות דמי הביטול לרבות דמי ההובלה.
יא. הפסקת שימוש ושיפוי

69. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובכל פרק מתנאים אלה.
70. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק פעילות משתמש באתר ליה פרויקטים ככל שלא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאי שימוש אלה ו/או באם יפר משתמש תנאי מתנאי שימוש אלה.
71. החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה לחשוף את שמו של המשתמש והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
72. הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב הפרה של זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
73. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירותים ובמידע המוצעים באתר, או כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי פעילות או אירוע על ידי המארגנים.

יב. שינויים באתר והפסקת השירות

74. החברה רשאית לסגור את האתר או לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
75. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש ואולם אין באי פרסום כאמור כדי להוות הפרה או עילת תביעה כלשהי כנגד החברה.
76. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
יג. דין וסמכות שיפוט

77. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

5/5 - (14 votes)